بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بهداشت محیط

لیست پرسنل :

کبری نظری-کارشناس مدارک پزشکی

amar-shakhes.jpg 

 

شرح وظایف :

1-چک آمار روزانه دریافت شده از بخش ها

2-جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بخش ها

3-جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بیمارستان

4-تهیه آمار پاراکلینیک از سیستم his

5-جمع بندی آمار ماهیانه اورژانس

6-جمع بندی آمار ماهیانه سزارین وزایمان طبیعی وعلل سزارین

7-تهیه جداول آماری ماهیانه کلیه بخش ها وبیمارستان

8-جمع بندی آمار سوانح وحوادث

9-تکمیل فرم مشخصات بیماران فوتی بر اساس سیستم وارجاع به ثبت احوال

10-تهیه آمارهای متفرقه خواسته شده از دانشگاه معاونت درمان ووزارتخانه وتهیه پیش نویس نامه وارجاع به مسئول واحد

11-تهیه آمار ms سرطان ایدز-هپاتیت وحوادث غیر ترافیکی وتهیه پرینت وارجاع نامه مربوطه به مسئول واحد

12-تهیه آمار 6ماهه وسالانه فعالیت بیمارستان

13-تهیه نمودارهای آماری از کلیه آمارهای ارائه شده از بخش ها وفعالیت بیمارستان واعمال پاراکلینیک وارائه به بخش ها ومسئولین

14-زونکن کردن جداول آماری ونمودارها

15-تهیه آمار اتاق عمل

16-جمع بندی آمارهای ماهانه وفصلی اورژانس

17-تهیه نمودارهای مقایسه ای مربوط به سالهای متوالی

18-تهیه کتابچه آماری

 

Leukemia-Statistics-lg.jpg