بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

تغذیه

واحد آمار

واحد آمار لیست پرسنل : کبری نظری-کارشناس مدارک پزشکی     شرح وظایف : 1-چک آمار روزانه دریافت شده از بخش ها 2-جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بخش ها 3-جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بیمارستان 4-تهیه آمار پاراکلینیک از سیستم his 5-جمع بندی آمار ماهیانه اورژانس ...

واحد جوابگویی به ارباب رجوع

واحد جوابگویی به ارباب رجوع لیست پرسنل : طاهره ساداتی- دیپلم شرح وظایف : 1-ارسال کپی در جواب به نامه های پزشکی قانونی ودادگاه 2-ارسال کپی در جواب به نامه های سازمان های بیمه گر 3-ارسال کپی در جواب به نامه های پزشک معالج 4-ارجاع سوابق قبلی پرونده ها به بخش ها 5-تهیه ...

واحد مرتب سازی

واحد مرتب سازی لیست پرسنل : طاهره اعتصامی فرد-کاردان مدارک پزشکی سمیه آتش زر-کارشناس مدارک پزشکی  سعیده جمالی-کاردان مدارک پزشکی صدیقه کشاورزیان - کارشناس مدارک پزشکی سهیلا آزادی - کاردان مدارک پزشکی     شرح وظایف : 1-تنظیم اوراق پرونده هامطابق با خطمشی ...

واحد ثبت کدهای icd

واحد ثبت کدهای icd لیست پرسنل : صدیقه کشاورزیان-کارشناس مدارک پزشکی  سهیلا آزادی-کاردان مدارک پزشکی     شرح وظایف : 1-ثبت روزانه کلیه پرونده های ترخیص شده جهت ارسال سامانه سپاس 2-ثبت محل فعلی پرونده 3-حذف محل فعلی بعد از بازگشت پرونده های سپاس به واحد مدیریت اطلاعات ...

واحد کدگذاری

واحد کدگذاری لیست پرسنل :   طاهره اعتصامی فرد-کاردان مدارک پزشکی سمیه آتش زر-کارشناس مدارک پزشکی  سعیده جمالی-کاردان مدارک پزشکی     شرح وظایف :   1-کدگذاری تشخیص ها 2-کدگذاری اعمال جراحی 3-کدگذاری عامل های خارجی صدمات ومسمومیت ها 4-کدگذاری علت فوت ...