بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

مددکار اجتماعی

معرفی مددکار اجتماعی:

نام و نام خانوادگی : زهرا شکر خدا

سمت :

مدد کار اجتماعی بیمارستان