بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مددکار اجتماعی

معرفی مددکار اجتماعی:

نام و نام خانوادگی : مریم مزیدی 

سمت :

مدد کار اجتماعی بیمارستان