بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بخش دیالیز

بخش دیالیز :

 

رئیس بخش:

دکترزهراسلمانپورفوق تخصص نفرولوژی 

سرپرستار بخش:

خانم محبوبه آهنی کارشناس پرستاری 

اینچارج بخش:

فاطمه میرشکار

 

 پرسنل بخش :محبوبه آهنی -زهرابردبار-فاطمه میرشکار-فاطمه کریمیان-مرضیه متولی زاهد-ریحانه زارعی

 

رابطین بخش :

رابط آموزشی: خانم فاطمه کریمیان 

رابطADR:   خانم فاطمه کریمیان

رابط کنترل عفونت:  فاطمه کریمیان 

رابط ایمنی:   خانم فاطمه کریمیان

 

 

 

موقعیت فیزیکی بخش:

بخش دیالیز در طبقه همکف بیمارستان در مجاورت داروخانه بستری واقع شده است.

 

 

 

 

قسمت های مختلف بخش شامل:

1-سالن اصلی دیالیز که دستگاه های همودیالیز در آن واقع است.

2-اتاق تصفیه آب شامل:مخزن رزین ,مخزن کربن و دستگاه R/Oو تابلوی برق می باشد که درب آن به داخل سالن اصلی باز می شود.

3-انبار وسایل که شامل محلول های همودیالیز,سرم ها,انواع ست ,صافی ها,محلول های شستشو دهنده دستگاه ها می باشد.

4-اتاق رختکن پرسنل که دستگاه استابیلایزور برق در آن وجود دارد.

 

 

 

 

تجهیزات بخش:

1-5دستگاه همودیالیز بی براون

2-4دستگاه فرزینیوس

3-1دستگاه دی سی شوک مونوفازیک

4-1دستگاه ساکشن پرتابل

5-2دستگاه فشارسنج وگوشی پزشکی

 

 

 

روز های فعالیت:

کل هفته صبح و عصر به جز جمعه ها 

شب ها از ساعت8شب تا8صبح وجمعه ها به صورت آنکال در مورد بیماران اورژانس نیز بخش فعال می باشد.

 

 

 

 

شرح وظیفه:

1-پذیرش بیمار:چکOrderکتبی همودیالیز,چک آزمایشات مربوطه که در مورد بیماران اورژانسی جواب آزمایشHBS-AGالزامی است.

2-دستیابی به عروق بیمار بر اساس استاندارد

3-آماده سازی دستگاه و وصل بیمار به دستگاه

4-مراقبت از بیماران قبل, حین وبعد از همودیالیز

5-آموزش به بیمار در مورد رعایت رژیم غذایی,مراقبت از شانت وفیسچولا,داروها,کنترل وزن وتعادل مایعات

6-ارسال وپیگیری آزمایشات روتین

 

 

 

لیست پمفلت های موجود در بخش:

1-داروهای لوزارتان و والسارتان

2-قرص دیلتیازم

3-آمیلودیپین

4-ضد انعقادهای خوراکی

5-داروی پنتاپرازول

6-داروی دیجوکسین

7-مراقبت از شانت

8-مراقبت از کاتتر

9-نارسایی حاد و مزمن کلیه

10-مراقبت های قبل و بعد پیوند

11-سنگ شکن چیست؟

12-سکته قلبی

13-آموزش به بیماران دارای پیسمیکر دائم

14-مراقبت های عمل جراحی

15-گرفتن مایع نخاعی

16-غذا دادن به بیماران از راه سوند