بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

نوروعفونی

 بخش نورو و عفونی به بیمارستان شریعتی انتقال یافت.