بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

CCU

مطالب آموزشی بخش زایشگاه

مطالب آموزشی بخش زایشگاه مراقبت های دوران بارداری مزایای زایمان طبیعی وعوارض سزارین تغذیه زایمان فیزیولوژیک 1 تغذیه زایمان فیزیولوژیک 2 زایمان فیزیولوژیک 3 تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  1  تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  2 جنین در دوران بارداری، چه غذایی را دوست دارد ...

زایشگاه

زایشگاه مسئول علمی بخش :سر کار خانم دکتر رويا کوکبی متخصص زنان و زایمان  رئیس بخش:سر کار خانم دکتر کوکبی متخصص زنان و زایمان   سر پرستار بخش: نام و نام خانوادگی : نادره اشکان میزان تحصیلات: کارشناس مامایی شرح فعالیت: 8 سال مسئول مامایی ...