بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

جراحی عمومی زنان

مطالب آموزشی بخش زایشگاه

مطالب آموزشی بخش زایشگاه مراقبت های دوران بارداری مزایای زایمان طبیعی وعوارض سزارین تغذیه زایمان فیزیولوژیک 1 تغذیه زایمان فیزیولوژیک 2 زایمان فیزیولوژیک 3 تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  1  تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  2 جنین در دوران بارداری، چه غذایی را دوست دارد ...

بلوک زایشگاه و پس از زایمان

بلوک زایشگاه و پس از زایمان مسئول علمی بخش :سر کار خانم دکتر پروین مرادی  متخصص زنان و زایمان  رئیس بخش:سر کار خانم دکتر پروین مرادی متخصص زنان و زایمان   سر پرستار بخش: نام و نام خانوادگی : نادره اشکان  میزان تحصیلات: کارشناس مامایی شرح فعالیت: 8 سال مسئول ...