بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

زایشگاه

مراقبت های دوران بارداری

مزایای زایمان طبیعی وعوارض سزارین

تغذیه زایمان فیزیولوژیک 1

تغذیه زایمان فیزیولوژیک 2

زایمان فیزیولوژیک 3

تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  1 

تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  2

جنین در دوران بارداری، چه غذایی را دوست دارد ؟؟؟

دیابت شیرین درحاملگی1

دیابت شیرین درحاملگی2

توصیه هایی درمورد مسمومیت حاملگی