بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

NICU

معرفی مسئول بخش NICU :                                                                                                                                                                     

 

نام و نام خانوادگی : ملیحه آریان فر
سمت : مسئول بخش NICU