بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

آنژیوگرافی

معرفی مسئول آنژیوگرافی:

نام و نام خانوادگی: عبدالرزاق سرسبز
سمت : مسئول بخش آنژیوگرافی
تحصیلات : کارشناس پرستاری

شماره های تماس :

داخلی :

تلفن مستقیم :

26- 53315011

393

53314027

سابقه فعالیت :

  •  سوپروایزر بالینی بصورت نیمه وقت
  •  دبیر کمیته سوانح وحوادث به مدت 30ماه
  • مسئول جراحی مردان  2سال
  • مسئول درآمد بیمارستان  1سال
  • عضو کمیته اجرایی بیمارستان
  • همکاری با معاونت درمان دانشگاه به عنوان کارشناس بیمارن خاص معاونت درمان
  •  مسئول بخش اورژانس بیمارستان به مدت یک سال و نیم
  • مسئول کمیته اقتصاد و درمان
  • مسئول واحد تریاژ به مدت 3سال