بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

داروخانه

داروخانه بستری

 

 

مسئول داروخانه بیمارستان : آقای محمدرضا دری


drog store 2 

 

 

AAEAAQAAAAAAAAWhAAAAJGY3YzA0MmZkLTQyOGMtNDJiNC1hOTU3LTc4OTVjZjQ2NGNlMQ.jpgفرآیندهای داروخانه

 

موقعیت فیزیکی داروخانه :

داروخانه بخش بستری در طبقه همکف بیمارستان وروبروی بخش اورژانس بستری قرار دارد وبه صورت شبانه روزی اداره می گردد.داروخانه دارای انباری است که در آن داروی مورد نیاز5 تا6 روز نگهداری می شود .انبارداروخانه در مواقع بحران بسیار اهمیت پیدا می کند زیرا اگربه هردلیلی امکان دستیابی به انبار مرکزی نباشد استوک دارویی داروخانه می تواند جوابگوی نیازبیماران باشد .

 

جناب آقای دکتر سید امین کوهپایه و سرکارخانم دکتر صفورا محبی به عنوان مسئول فنی داروخانه بر اعمال داروخانه نظارت دارند. 

 

لیست مشخصات پرسنل داروخانه به شرح زیر می باشند:

اقای محمد رضا دری تکنسین امور دارویی لیسانس

اقای ابراهیم صابر داریونی  بهیار

خانم صیادی  پرستار کارشناس پرستاری

خانم  کاظمی  کارشناس مامایی

خانم زارعی کارشناس پرستاری 

خانم ابراهیم پور کارشناس روانشناسی

خانم امیری کارشناس روانشناسی 

خانم سرایی کارشناس روانشناسی 

خانم رمضانی کارشناس روانشناسی 

شرح وظایف مسئول فنی:

مسئول فنی داروخانه باید دکتر داروساز باشد و حضور مسئول در هر شیفت الزامیست .وظایف کلی مسئول فنی دارخانه نظارت کامل بر کلیه موارد فنی در مورد دارها و همچنین چک کردن نسخه ها از نظر تاریخ اعتبار و قلم خوردگی،تایید نسخ دارویی و علاوه بر ان جوابگوی مشکلات و سوالات دارویی پرسنل داروخانه و پرسنل بخشها و بیماران و... می باشد .بطور مثال دستور دارویی به بیمار با در نظر گرفتن موارد فنی ان برای جلوگیری از تداخلات دارویی و جلوگیری از مصرف دار در دوران های خاص مثلا در دوران بارداری و چگونگی مصرف آن...

شرح وظایف مسئول داروخانه:

به طور کلی مسئولیت امور اجرایی داروخانه بر عهده مسئول داروخانه می باشد ومسئول داروخانه باید جوابگوی تمام کارهای انجام شده در داروخانه توسط پرسنل و گزارش ان به مسئولین بیمارستان در صورت نیاز.

مواردی از شرح وظایف مسئول داروخانه:

1:چک کردن موجودی داروها و تحویل گرفتن کمبودهای دارویی از انبار دارویی

2:نوشتن برنامه هفتگی پرسنل و نظارت بر اجرای ان

3:چک کردن تاریخ انقضا داروها و جمع اوری داروهای تاریخ گذشته با نظارت مسئول فنی داروخانه  

4:تغییر قیمت ها طبق لیست ارسالی از بیمه                                                                            

تکنسین امور دارویی (کاربرکامپیوتر و نسخه پیچ)و شرح وظایف وی:

به طور کلی اطلاع داشتن از داروهای موجود در داروخانه و خواندن نسخ داروئئ بیماران و تحویل دادن به بخشها:

1:هماهنگی با بخشها جهت دادن دارو به بیماران

2:ثبت اطلاعات دارویی بیمار که از طرف بخش وارد شده در سیستم کامپیوتری رویت می شود

3:گرفتن پرینت دارهای درخواستی از بخش و جمع اوری داروهای بیماران

4:برگشت دادن داروهایی که برای بیماران مصرف نشده و به داروخانه عودت داده شده و حذف ان از لیست بیمار

5:مرتب کردن قفسه های دارویی در پایان هر شیفت و تحویل ان به شیفت بعدی