بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

داروخانه

 daroo  3.jpg

 

  مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه :

 

 

 

 
ایمنی وسلامت شغلی download pdf.png
خط مشی download pdf.png
کتابچه ایمنی download pdf.png
کتابچه توجیهی download pdf.png
نسخه پیچی ونسخه خوانی download pdf.png
پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان download pdf.png

 

لیست انواع داروها :

 

لیست داروهای پرخطر
download pdf.png
لیست داروهای یخچالی
download pdf.png
لیست داروهای حیاتی
download pdf.png

 

 

 daroo 4.jpg