بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

سونوگرافی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کنفراس حقوق گیرنده خدمت با تدریس آقای امید رضا اکبرپور کارشناس ارشد ...طی دو جلسه جهت کلیه پرسنل دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.