بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

امور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی: علی محتشم 
سمت : امین اموال بیمارستان

 

شرح وظایف امین  اموال:

 1.  تهیه و استخراج لیست اموال کلیه واحدهای تابعه ونگهداری در دفاتر مربوطه
 2. تهیه و نصب برچسب اموال بر روی اموال تحویلی به واحد ها
 3. تهیه کاردکس و صورت برداری اموال و نصب در اتاقهای مربوطه با اخذ امضای ذینفعان
 4. جلوگیری از جابجایی اموال بین واحدها بدون اطلاع و هماهنگی امین اموال
 5. جلوگیری از خروج اموال بدون صدور برگ خروج اموال جهت پیگیری
 6. حفظ و حراست از اموال و دفاتر مربوطه
 7. تأیید بر حفظ و حراست و نگهداری اموال در اختیار پرسنل
 8. سرکشی و بازدید از واحدها و در صورت نیاز جمع اوری اموال اسقاطی
 9. اخذ سند مالکیت برای واحدهای دولتی و حفظ و نگهداری از آنها
 10. اخذ امتیازات لازم و ضروری
 11. سایر امورات مرتبط