بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

امور مالی و حسابداری

  رئیس حسابداری:                                                                                                                                       j rezaii.jpg

جوانمرد رضایی

کارشناس ارشد حسابداری

18 سال سابقه کار

 

 

 پرسنل امور مالی بیمارستان حضرت ولی عصر  (عج):                                                                                                                                                          

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه فعالیت/سال

شماره تلفن تماس مستقیم

 

تلفن داخلی

جوانمرد رضایی

رئیس حسابداری

کارشناس ارشد حسابداری

18

53314016- 071

 376

محمدرضا خوش خواه

حسابدار

کارشناس حسابداری

4

53314023- 071

365

امین جمال پور

حسابدار

کارشناس حسابداری

10

53314023- 071

374

علی حاتمی

حسابدار

کاردان حسابداری

13

53314023- 071

365

نبی اله ارجمند

بایگان و رابط بانک

دیپلم

10

53314023 - 071

374

مریم ملکی

حسابدار

کارشناس حسابداری

6

53314023- 071

365

راضیه رستم صولت

حسابدار

کارشناس حسابداری

10

2214023- 071

365

شرح وظایف رئیس حسابداری:                                                                                                                                                                                                              

 1.  احترام و اکرام ارباب رجوع
 2. مسئولیت کلیه اسناد هزینه واسناد  حسابداری انجام شده در واحد امور مالی بیمارستان
 3. مدیریت در اولویت بندی هزینه ها
 4. مدیریت در مطابقت هزینه ها با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 5. پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشگاه
 6. مدیریت بر منابع مالی و تلاش در جهت وصول مطالبات
 7. مدیریت بر واحد درآمد ( صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزور کامپیوتر و ارسال اسناد سرپایی و بستری )
 8. ارجاع بخش نامه های رسیده به زیر مجموعه و نظارت بر حسن اجرای آن
 9. تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان در اتخاذ تصمیمات کلان
 10. تأمین اعتبار خریدهای غیر اموالی بیمارستان
 11. مسئولیت تهیه آمار ماده 92 ارسالی هر ماه به وزارتخانه
 12. نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه و هیأت عالی نظارت بر نظام نوین
 13. نظارت بر حسن اجرای وظایف زیر مجموعه و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع
 14. مدیریت و نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی در جهت اهداف وزارت خانه
 15. کنترل قراردادهای بیمارستان
 16. نظارت بر ثبت online تصادفات در سامانه معاونت سلامت و درآمد در سامانه ثبت درآمدهای دانشگاهها ، معاونت توسعه ، برنامه ریزی وزارت خانه