بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

   پرسنل امور مالی بیمارستان حضرت ولی عصر  (عج):

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه فعالیت/سال

تلفن تماس . داخلی وازاد

Email

اشکان نیک منش

رئیس حسابداری

کارشناس حسابداری

12

2214016- 376

 

محمدرضا خوش خواه

حسابدار

کارشناس حسابداری

4

2214023- 365

 

امین جمال پور

حسابدار

کارشناس حسابداری

10

2214023- 374

 

علی حاتمی

حسابدار

کاردان حسابداری

13

2214023- 365 

 

فرزاد کریمیان

حسابدار

کارشناس حسابداری

7

2214023- 365

 

نبی اله ارجمند

بایگان و رابط بانک

دیپلم

10

2214023 - 374 

 

مریم ملکی

حسابدار

کارشناس حسابداری

6

2214023- 365

 

راضیه رستم صولت

حسابدار

کارشناس حسابداری

10

2214023- 365

 

 

شرح وظایف رئیس حسابداری:

 1.  احترام و اکرام ارباب رجوع
 2. مسئولیت کلیه اسناد هزینه واسناد  حسابداری انجام شده در واحد امور مالی بیمارستان
 3. مدیریت در اولویت بندی هزینه ها
 4. مدیریت در مطابقت هزینه ها با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 5. پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشگاه
 6. مدیریت بر منابع مالی و تلاش در جهت وصول مطالبات
 7. مدیریت بر واحد درآمد ( صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزور کامپیوتر و ارسال اسناد سرپایی و بستری )
 8. ارجاع بخش نامه های رسیده به زیر مجموعه و نظارت بر حسن اجرای آن
 9. تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان در اتخاذ تصمیمات کلان
 10. تأمین اعتبار خریدهای غیر اموالی بیمارستان
 11. مسئولیت تهیه آمار ماده 92 ارسالی هر ماه به وزارتخانه
 12. نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه و هیأت عالی نظارت بر نظام نوین
 13. نظارت بر حسن اجرای وظایف زیر مجموعه و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع
 14. مدیریت و نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی در جهت اهداف وزارت خانه
 15. کنترل قراردادهای بیمارستان
 16. نظارت بر ثبت online تصادفات در سامانه معاونت سلامت و درآمد در سامانه ثبت درآمدهای دانشگاهها ، معاونت توسعه ، برنامه ریزی وزارت خانه