بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

خدمات پرستاری

 مدیر خدمات پرستاری:

نام و نام خانوادگی: سمیه مرادی
سمت : مدیر خدمات پرستاری بیمارستان