بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی: رزیتا بخشی زاده
سمت : سوپروایزر آموزشی بیمارستان
تحصیلات: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

 1. سوپروايزر آموزشي پرستاري است که مسئوليت فعاليتهاي آموزشي مرکز بهداشتي- درماني و توانبخشي را بعهده دارد
 2. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت به شرح زير ميباشد:
 3. کسب دستور و برنامه کار از مدير خدمات پرستاري
 4. تعيين اهداف آموزشي(کوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت)
 5. تعيين نيازهاي آموزشي(مددجويان / بيماران ، ردههاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جديد الورود) با در نظر داشتن اولويتها
 6. تدوين برنامههاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي موجود (مددجويان/ بيماران، کارکنان پرسنل جديد الورود و ...)
 7. تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملکرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مرتبط
 8. تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان
 9. تهيه و تنظيم برنامه کارورزي دانشجويان و کارآموزان گروههاي پرستاري
 10. پيشنهاد تهيه کتب، مجلات، جزوات و وسايل کمک آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي کارکنان گروه پرستاري
 11. تدوين برنامههاي آموزشي مستمر
 12. همکاری و تعامل با دفتر بهبود کیفیت جهت بازدید و ممیزی واحدهای درمانی
 13. پيشنهاد تشکيل کلاسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامعه آموزشي واحد ذيربط
 14. ايجاد زمينههاي تشويقي جهت مشارکت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 15. همکاري و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي
 16. همکاري و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري
 17. همکاري و هماهنگي با سوپروايزر بالینی در امر آموزش
 18. همکاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 19. شرکت فعال در سيمنارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات
 20. ارائه تازهها و نتايج تحقيقات جديد (به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و ...)
 21. همکاري و مشارکت در انجام طرحهاي پژوهشي
 22. هدايت و آموزش کارکنان:
 23. جهت حسابرسي کيفي خدمات
 24. ارزشيابي عملکرد پرسنل در ارائه خدمات
 25. ارزشيابي عملکرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو بيمار
 26. هدايت و آموزش کارکنان در اجراي برنامههاي آموزشي واحدهاي ذيربط
 27. هدايت و آموزش در جهت جزوات، پوسترها ، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهت کارکنان و مددجويان
 28. ثبت و گزارش کليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
 29. کنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
 30. کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرايط آموزشي در واحدها
 31. ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي انجام شده از طريق بازدید و دریافت گزارشات تحلیلی سرپرستاران از آزمونهای دورهای
 32. کنترل و نظارت بر شرکت فعال ردههاي مختلف پرستاري (در شيفتهاي مختلف) در برنامههاي آموزشي
 33. مشارکت در کميته ارزشيابي مستمر پرسنل
 34. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق