بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

معرفی حوزه ریاست

doctor

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر امیرانصاری 

سمت : ریاست بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)
تحصیلات:

متخصص بیماریهای داخلی 

شماره های تماس :

 53314020

 

 

 

 

  

سوابق تحصیلی:

 

سوابق مدیریتی :

 

 

شرح وظایف ریاست بیمارستان:

 1. پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد .
 2. بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود (رضايت مشتري گرا)
 3. جلب همكاريهاي برون سازمان
 4. پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق
 5. مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
 6. نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
 7. هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
 8. ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
 9. اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
 10. پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
 11. مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان
 12. انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 13. نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
 14. نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 15. نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
 16. كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
 17. انتصاب و عزل كاركنان
 18. شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 19. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق