آمنه ابوالقاسمی

آمنه ابوالقاسمی

کارشناس آموزش دستیاری

شماره داخلی: 342
تلفن: 071-53315011-19

تحصیلات

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: