دکتر پیمان منوچهری

دکتر پیمان منوچهری

ریاست بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا

تلفن: 071-53314020

شرح وظایف ریاست بیمارستان:

 • پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد.
 • بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود (رضايت مشتري گرا)
 • جلب همكاريهاي برون سازمان
 • پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق
 • مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
 • نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
 • هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
 • ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
 • اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
 • پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
 • مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان
 • انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 • نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
 • نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 • نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
 • كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
 • انتصاب و عزل كاركنان
 • شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

تحصیلات

متخصص طب اورژانس

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: