سمیه مرادی

سمیه مرادی

مدیر داخلی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

تلفن: 071-52215011-26
ایمیل: shahramz47@yahoo.com

شرح وظایف

 • مسئولیت ونظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 • انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و پیراپزشکی
 • شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحول اداری  ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و...
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 • نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی وارائه آموزش و راهنمایی آنان
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 • نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتها ی دانشگاه
 • مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای  مختلف بیمارستان
 • ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاههاو رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 • پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 • پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
 • پیگیری جهت رضایتمندی بیمار ، مددجو و همکاران و خانواده تحت امر
 • نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 • شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام ما فوق
 • مطالعه و بررسی در زمینه ساعت کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها
 • جمع آوری اطلاعات مربوط نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام ما فوق
 • مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی ، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید ، توزیع ، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

سوابق اجرایی

مدیر خدمات پرستاری و مامایی 

سوپروایزر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: