• 1401/03/05
  • - تعداد بازدید: 214
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

منشورحقوق بیمار

بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب , موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی , فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد. ادامه مطلب در فایل پیوست.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: