• 1402/08/20 - 08:40
  • - تعداد بازدید: 108
  • - تعداد بازدیدکننده: 102
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بازدید تیم ارزیاب اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

به گزارش روابط‌عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، بر اساس برنامه های اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، بازدید و برنامه های اجرایی در بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند .

در ابتدای ورود ارزیابان، جلسه ای با حضور مسئولین بیمارستانی برگزار گردید و دکتر منوچهری ریاست بیمارستان ضمن بیان رسالت، چشم انداز و معرفی بیمارستان، گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده را به اطلاع ارزیابان اعتباربخشی رساند .

دکتر منوچهری با تأکید بر همکاری کلیه مسئولین بیمارستانی با تیم ارزیاب کننده افزود: ارزیابی های مستمر باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیگیری نارسایی های احتمالی و نهایتا منجر به و انجام اقدامات اصلاحی موثر می گردد.

دکتر نجمه آریا سرپرست اداره نظارت و ارزیابی معاونت درمان دانشگاه و مسئول گروه ارزیاب اعتبار بخشی نیز ضمن تقدیر از زحمات کلیه همکاران بیمارستانی گفت: اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب، ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد که این استانداردها ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﺤﻮرﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن تاکید دارد. وی در ادامه برنامه های بازدید اعتبار بخشی را تشریح نمود .

سپس هریک از ارزیابان به تفکیک، از واحدهای مختلف بیمارستان بازدید کرده و در خصوص سنجه های اعتبار بخشی،  کلیه مستندات و مشاهدات خود را ثبت نمودند .

گفتنی است فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد،درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 درجلسه ی  پایانی این بازدید نیز در خصوص نقطه نظرات ارزیابان و تطابق وضعیت بیمارستان‌با استانداردهای اعتباربخشی، گفتگو و تبادل نظر شد.

  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,اخبار تصویری
  • کد خبر : 9989
کلمات کلیدی
رضا اله دادپور
خبرنگار

رضا اله دادپور

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: